Privacybeleid

Website Disclaimer + Privacy (in overeenstemming met GDPR)

Deze website is eigendom van pi

Contactgegevens: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B166, 9000 Gent, België

Adres van de maatschappelijke zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B166, 9000 Gent, België

Telefoon: +32 (0) 9 298 20 00

E-mail: info@3-14.com

Bedrijfsnummer: BE 0865 904 944

RPR: BVBA

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan pi of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

pi levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal pi de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Pi kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden constateert in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pi geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

pi kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

pi verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

pi respecteert uw privacy. Dit privacybeleid verduidelijkt de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door pi. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien of bijgewerkt en daarom raden wij u aan het regelmatig opnieuw te raadplegen. pi verwerkt de persoonsgegevens die u deelt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met gdpr@3-14.com.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens

Het begrip ‘persoonsgegevens’ omvat de persoonsgegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, elektronische adressen, geboortedatum, wachtwoorden en betalingsgegevens. Gegevens die niet meer persoonlijk identificeerbaar zijn of anderszins anoniem zijn gemaakt (geanonimiseerde gegevens) vallen hier niet onder.

Bij het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt. Wij kunnen ook gegevens ontvangen van derden die met ons samenwerken. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u over uzelf verstrekt via onze website, en uw IP-adres en uw webbrowser software.

U kunt er ook voor kiezen uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken.

Verwerkingsdoeleinden

pi verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (inclusief klantenadministratie en profilering en het versturen van nieuwsbrieven).

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan.

Rechtsgrondslag(en) van verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het zakendoen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de bezoeker van de website altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken].

Doorgifte aan derden

Indien dit noodzakelijk is om de gestelde doelen te bereiken, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere ondernemingen (van de pi groep) binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met pi of met een andere partner van pi;

pi garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die voor het klantenbeheer worden verwerkt, worden bewaard gedurende de periode die nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (ook op het gebied van de boekhouding).

Recht op toegang, verbetering, verwijdering, beperking, verzet en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens en kan deze (laten) corrigeren indien zij onjuist of onvolledig zijn, laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6.1, onder e) of f), met inbegrip van profilering op grond van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en om de persoonsgegevens aan een andere onderneming te laten verstrekken.

Om de voornoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@3-14.com.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

In deze cookieverklaring leggen wij uit welke soorten cookies worden geplaatst en met welke doeleinden:

  • Onze site maakt gebruik van “First party cookies”. Dit zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld: instellingen die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken aan de site, of zelfs: een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken.
  • Onze site maakt gebruik van “Third Party cookies”. Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, bijvoorbeeld een bestaande marketing- of advertentie plug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit beleid, wat verder surfen op de website niet verhindert.


U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.